Thẩm tra và thẩm định bản thiết kế

Thẩm tra, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công là bước cuối cùng trước khi đưa hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công ra thi công. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật.

Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công, hoặc thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận vào bản vẽ trước khi đưa ra thi công.