Tư vấn thiết kế quy hoạch và lập dự án xây dựng

Chỉ mục bài viết

Giá thiết kế

 

A. Đơn giá quy hoạch xây dựng

Giá thiết kế = Sqh x Gtk

* Sqh: Quy mô thiết kế quy hoạch (ha)
* Gtk: Đơn giá thiết kế (triệu đồng/ha), được xác định như sau: (Xem chi tiết tại đây)

1. Giá trên được áp dụng từ ngày 01/01/2011
2. Báo giá chưa bao gồm các chi phí sau:

- Thuế giá trị gia tăng (VAT);
- Lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch;
- Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế;
- Mua thông tin, tài liệu của các dự án có liên quan phục vụ thiết kế;
- Điều tra xã hội học phục vụ thiết kế (nếu có);
- Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế;
- Giao dịch phát sinh cho việc thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế;
- Quản lý lập quy hoạch, công bố quy hoạch;
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
- Làm mô hình công trình;
- Đưa tim mốc công trình ra thực địa;
- Đi lại, lưu trú của cán bộ thực hiện giám sát tác giả;
- Bảo hiểm tư vấn thiết kế;
- Mua bản quyền trí tuệ thiết kế;
- Chi phí cho các công việc tư vấn, thiết kế khác.

B. Đơn giá lập dự án đầu tư

Giá thiết kế = Gxd x Dtk

*Gxd: chi phí xây dựng và mua thiết bị công trình (tỷ đồng).

* Dtk: định mức thiết kế được quy định như sau: (Xem chi tiết tại đây)

Trong đó xuất đầu tư xây dựng công trình được lấy như sau (Xem chi tiết tại đây) hoặc do chủ đầu tư xác định.

1. Giá trên được áp dụng từ ngày 01/01/2011
2. Báo giá chưa bao gồm các chi phí sau:

- Thuế giá trị gia tăng (VAT);
- Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế;
- Mua thông tin, tài liệu của các dự án có liên quan phục vụ thiết kế;
- Điều tra xã hội học phục vụ thiết kế (nếu có);
- Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế;
- Giao dịch phát sinh cho việc thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế;
- Quản lý dự án;
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
- Làm mô hình công trình;
- Đưa tim mốc công trình ra thực địa;
- Đi lại, lưu trú của cán bộ thực hiện giám sát tác giả;
- Bảo hiểm tư vấn thiết kế;
- Mua bản quyền trí tuệ thiết kế;
- Chi phí cho các công việc tư vấn, thiết kế khác.