Tư vấn thiết kế quy hoạch và lập dự án xây dựng

Chỉ mục bài viết

Đồ án Quy hoạch xây dựng đô thị được định nghĩa bao gồm quy hoạch chung (tỷ lệ từ 1/10.000), quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/5.000, 1/2.000) và quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500). Đồ án Quy hoạch xây dựng thực hiện nhằm mục đích định hướng về tổ chức không gian kiến trúc - cảnh quan, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật. Theo quy định của Chính phủ, đồ án quy hoạch xây dựng được lập cho các khu chức năng trong đô thị và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu bảo tồn, di sản văn hoá, khu du lịch, nghỉ mát, ... hoặc các khu khác đã được xác định.

Theo mục đích quy hoạch, có thể chia đồ án quy hoạch xây dựng ra làm 2 loại:

Quy hoạch quản lý: bao gồm quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, thường được lập bằng vốn ngân sách, do các cơ quan quản lý nhà nước lập để thực hiện công tác định hướng và quản lý việc thực hiện triển khai các dự án xây dựng đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung.

Quy hoạch dự án: quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, do các chủ đầu tư dự án thực hiện.

Công ty Tư Vấn Thiết Kế - Xây Dựng NGÔI VIỆT chuyên thực hiện các đồ án về Quy hoạch dự án, loại hình quy hoạch đòi hỏi rất cao và thực tế về chất lượng thiết kế, hiệu quả đầu tư và tính khả thi...