Thẩm tra và thẩm định bản thiết kế

Chỉ mục bài viết

 Giá dịch vụ


Giá thẩm tra = Gxl x Ntt

* Gxl: tổng giá trị xây lắp được duyệt của công trình.

* Ntt: định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật. Giá trị định mức thẩm tra thiết kế kỹ thuật được tính bằng tỷ lệ phần trăm và được quy định trong Quyết định 957/QD-BXD ban hành ngày 29 tháng 09 năm 2009, tại mục 3.5 và 3.6. Cụ thể như sau:

 
STT

Loại công trình

Dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)

   

≤ 10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

8000

1

Công trình dân dụng

0,206

0,179

0,138

0,106

0,081

0,063

0,051

0,036

0,028

0,024 

2

Công trình công nghiệp

0,238

0,206

0,158

0,121

0,094

0,073

0,055

0,044

0,033

0,028

4

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,158

0,138

0,106

0,081

0,063

0,049

0,038

0,033

0,024

0,021

Ghi chú:
- Chi phí thẩm tra thiết kế của công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành điều chỉnh với hệ số: k = 0,36 đối với công trình thứ hai trở đi.
- Chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng.
Dựa theo Quyết định 957/QĐ-BXD.