Thẩm tra và thẩm định bản thiết kế

Chỉ mục bài viết

 

Nội dung Hồ sơ thẩm tra

 

Nội dung hồ sơ thẩm tra được quy định chi tiết trong Nghị định 12/2009/ND-CP, (Download Nghị định này) theo đó kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật đuợc thể hiện bằng văn bản gồm các nội dung sau:

+ Sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật đối với thiết kế cơ sở;

+ Sự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình;

+ Sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

+ Đánh giá mức độ an toàn của công trình;

+ Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ;

+ Sự tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn cháy nổ.

Chủ đầu tư cần cung cấp cho đơn vị thẩm tra toàn bộ hồ sơ có liên quan, bao gồm thiết kế cơ sở (thuyết minh và bản vẽ), thiết kế kỹ thuật (thuyết minh và bản vẽ), các văn bản pháp lý liên quan, hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn thiết kế...